27.05.2018 Meniny má Iveta

Arzén v rieke Nitre straší aj po polstoročí

O kvalite vody v rieke Nitre sa v minulosti príliš lichotivo nehovorilo. Vraj bola jedným z najšpinavších vodných tokov Európy. Po ekologickej havárii v roku 1965 v Zemianskych Kostoľanoch sa stala akýmsi Černobyľom Hornej Nitry. Našťastie s nie takými tragickými následkami ako havária jadrovej elektrárne v roku 1986, ale ako je zrejmé z vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š.p., Banská Bystrica, rieka si dodnes na ňu veľmi dobre „pamätá“. Redakcia Tempa sa havárii – pretrhnutiu hrádze odkaliska s popolčekom venovala nedávno pri druhom smutnom výročí, najväčšej povodni v histórii mesta Partizánske v auguste 1966. Pripomeňme si v skratke, čo sa udialo rok predtým.

 

Katastrofa z mája 1965

Ekologická havária v dňoch 21. až 29. mája 1965 si vyžiadala 4 ľudské obete, poškodila 80 bytov, zaplavila viac ako 2-tisíc hektárov pôdy a zanesené koryto rieky Nitry prijalo do seba niekoľko miliónov kubíkov nánosov od Zemianskych Kostolian až po Komárno. Na Slovensku sa tak vypomstila zanedbaná starostlivosť o odkalisko Elektrární Nováky, ktorých vedenie údajne už týždeň pred katastrofou vedelo, že vyše 40 metrov vysoká hrádza sa môže pretrhnúť. Z pôvodného odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch vytiekli do okolia asi tri milióny ton kalu, popolčeka s vysokým obsahom toxických prvkov, predovšetkým rakovinotvorného arzénu. Dokázala sa rieka za vyše polstoročie ozdraviť? Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava mal pre redakciu nie príliš povzbudivú odpoveď: „Havária sa dotkla úseku od Zemianskych Kostolian po zaústenie Nitry do Váhu preložkou v Komoči. Úsek rieky nad Zemianskymi Kostoľanmi zostal haváriou prakticky nepostihnutý. Nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik, v správe ktorého je rieka Nitra, nemá k dispozícii žiadne dáta z obdobia pred haváriou a tesne po nej v máji 1965, nedokážeme zodpovedať na otázku, aký bol v rieke ,život´ pred a po havárii. Predsa len ide o udalosť spred vyše 50 rokov. Dokážeme sa vyjadriť iba k stavu v súčasnosti, prípadne v porovnaní s niekoľkými predchádzajúcimi rokmi. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, pretrváva v rieke Nitre od doby havárie až do súčasnosti nepriaznivý stav v znečistení povrchovej vody arzénom v dôsledku jeho postupného uvoľňovania z riečnych sedimentov, alebo prípadného splachu z kontaminovanej pôdy počas dažďov.“

 

Stále nad limitom

Ako ďalej uvádza hovorca, aj keď obsah arzénu vo vode kolíše, jeho obsah je každoročne nadlimitný pri porovnaní štatistických výsledkov za dané obdobie (zväčša kalendárny rok) s limitnou hodnotou uvedenou v legislatíve (Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z.). „Limitná hodnota je dlhodobo prekračovaná, a to nielen v mieste pod bývalým odkaliskom, monitorujeme profil Chalmová, ale prakticky na celom toku Nitry až po zaústenie v Komoči. Výsledky sú vyhodnocované vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva po skončení príslušného sledovaného obdobia a databáza s výsledkami je spravovaná v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SMHÚ). Verejne je dostupná na internetovej stránke http://www.shmu.sk, kde si môže každý záujemca výsledky pozrieť. Podľa našich predbežných výsledkov za rok 2016 je možné konštatovať, že uvedený nepriaznivý stav pretrváva aj v tomto roku,“ dodáva hovorca SVP. Ako Slovenský vodohospodársky podnik, konkrétne na povodí Váhu sleduje kvalitu vody v rieke Nitre a ako často sa odoberajú vzorky? „Odoberajú sa 12-krát ročne, spravidla jedenkrát mesačne vo vybraných miestach a analyzujú sa na vybraný súbor ukazovateľov. Uvedené požiadavky sú dané Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016- 2021 a každoročne sú upresňované. Databáza s výsledkami je spravovaná na SHMÚ a ako som už uviedol, je verejne dostupná na internete.“

 

Baktérie v kompetencii zdravotníkov

Otázka z mosta doprosta – či je riskantné konzumovať ryby ulovené v rieke, či kúpať sa v nej? - nebola určená správnemu adresátovi. Slovenský vodohospodársky podnik monitoruje vodu, nemonitoruje biotu (ryby) v rieke Nitre a nemonitoruje povrchové vody v rieke Nitre ani pre zistenie vhodnosti vody na kúpanie. Kvalitu vody na kúpanie na Slovensku sleduje ÚVZ SR, resp. príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) a podľa dostupných údajov „žiadna lokalita na rieke Nitre nie je zaradená v roku 2016 medzi sledované lokality,“ dodáva Pavel Machava. Dostupné hodnotenia kvality vody v rieke Nitre uvádzajú, že situácia sa rokmi zlepšuje, no veľmi pomaly. Jej postupnému očisťovaniu pomáhajú aj nové čistiarne odpadových vôd, ale sedimenty na dne rieky, nasiaknuté ťažkými kovmi, neodstránia ani tie. Museli by sa zlikvidovať mechanicky, čo je finančne a technicky veľmi náročné a s veľkým otáznikom, ako potom naložiť so sedimentmi. Nedajte si však pokaziť chuť od príjemnej prechádzky po hrádzi rieky, od pohľadu na jej pohrávajúce sa vlnky a na romantické pohľady na okolité zákutia prírody.

Späť