17.01.2019 Meniny má Nataša

Skúšobnú prevádzku spustia na jar

Obyvatelia obcí, kde doposiaľ chýbala kanalizácia, sa tešili, že konečne bude vyriešené odkanalizovanie a čistenie splaškových vôd. Avizovanie projektu Čistiarne odpadových vôd (ČOV SEVER) sprevádzalo veľké nadšenie. Neskôr v súvislosti s pridružujúcimi sa problémami začalo opadať. Odkladali sa termíny, samotnú realizáciu miestami sprevádzala nespokojnosť. Megaprojekt, akým ČOV SEVER určite je, má nárok aj na nejaké tie „chyby“. Tak či onak, zaujímali sme sa, v akom štádiu sa projekt aktuálne nachádza. Redakcii odpovedal investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) Roman Čajka.

 

„Stavebný dozor vydal Protokol o prevzatí prác na celé dielo k 21. augustu 2017. Od tohto dátumu plynie tzv. lehota na oznámenie vád, počas ktorej má zhotoviteľ odstraňovať chyby identifikované v preberacom konaní a ktorá by podľa zmluvy o dielo mala byť ukončená 19. novembra tohto roku. Z dôvodu neodstránenia všetkých vád v zmluvnom termíne bola naša spoločnosť nútená predĺžiť túto lehotu až do 21. decembra 2017. Po ukončení lehoty na oznámenie vád bude vydaný tzv. protokol o vyhotovení diela, ktorým bude projekt ukončený vo vzťahu k zhotoviteľovi. Súčasne s odstraňovaním chýb prebieha zo strany vodárenskej spoločnosti príprava na kolaudačné konania. Dňa 23. novembra 2017 boli zaslané na okresné úrady v Partizánskom, Topoľčanoch a Bánovciach nad Bebravou žiadosti o vydanie rozhodnutí na dočasné užívanie ČOV Partizánske, ČOV Topoľčany a ČOV Bánovce nad Bebravou v skúšobnej prevádzke. Predpokladom uvedenia verejných kanalizácií do prevádzky a pripájania obyvateľov na kanalizácie je práve vydanie povolení na prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd v skúšobnej prevádzke. Predpokladáme, že predmetné rozhodnutia na skúšobnú prevádzku ČOV by mohli byť vydané v prvom kvartáli 2018 a následne budú vydané povolenia na užívanie stokových sietí. Určite to však nebude skôr ako v apríli – máji budúceho roku. V súčasnosti naša spoločnosť pripravuje metodické usmernenie pre budúcich producentov za účelom uľahčiť a zjednodušiť proces predkladania žiadostí o pripojenie na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Týmto zároveň apelujeme na každého občana, ktorému naša spoločnosť vybudovala kanalizačnú prípojku a umožnila napojiť sa na verejnú kanalizáciu, aby po kolaudácii kanalizácie tak aj urobil,“ povedal Roman Čajka.

Späť