22.03.2019 Meniny má Beňadik

Udeľujú generálny pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť udeľuje generálny pardon všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1. apríla 2018 do 1. júla 2018 majú neoprávnení odberatelia/ producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta, resp. miesta produkcie v zmysle Cenníka výkonov a služieb spoločnosti. V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom/ producentom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu. Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že s účinnosťou od 15. marca tohto roku vznikla v zmysle par. 23, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V nadväznosti na túto skutočnosť je vyhlásený generálny pardon vhodnou príležitosťou pre majiteľa stavby alebo pozemku splniť si túto zákonnú povinnosť. Späť