24.05.2019 Meniny má Ela

Profil verejného obstarávateľa

 

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. je podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
Sídlo: Nám. SNP 215/7, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Jakubíková, PhDr. Martina PetrášováE-mail: tempo@novinytempo.sk
Telefón: +421 38 749 78 11
Fax: +421 749 78 11
Bankové spojenie: SLSP Partizánske
Číslo účtu: 260109256/0900
IČO: 36299863
DIČ: 2020139385 
IČ DPH: SK 2020139385

Zadávanie zákaziek zabezpečuje VYDYVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie. 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke. 
2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.. 
3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke. 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
1. verejná súťaž (VS) 
2. užšia súťaž (US) 
3. rokovacie konanie (RK) 
4. súťažný dialóg (SD) 

 

 Zákazky podľa § 9, ods. 9 (12)

 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (0)

 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (0)

 Nadlimitné zákazky (0)

 ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE