Dodatočné náklady na cestu z Partizánskeho do Hradišťa sa preplatia z eurofondov

183
rekonštrukcia cesta hradište

Vyťažená cesta medzi Partizánskym a Hradišťom v celkovej dĺžke 7,1 km mala byť podľa pôvodných plánov dokončená ešte počas roka 2019. To sa však nestalo, práce sa podarilo opäť rozbehnúť až v polovici roka 2020, vodiči sa z novej vozovky začali tešiť nakoniec v decembri.

Práce v intravilánoch prebehli bez väčších problémov, vážne komplikácie nastali s extravilánmi. Keďže riadiaci orgán pre IROP nesúhlasil s dodatkom už existujúcej zmluvy medzi župou a stavebnou spoločnosťou, ktorý zahŕňal i rekonštrukciu podložia, musel kraj znova pristúpiť k obstarávaniu prác.

Museli vyhlásiť novú súťaž

„Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v roku 2020 pristúpil k samostatnému verejnému obstarávaniu konštrukčných vrstiev cesty II/579 v extraviláne. Tieto práce neboli súčasťou rozpočtu pôvodnej projektovej dokumentácie a nepreniesli sa tak ani do rozpočtu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Avšak po odstránení vrchných vrstiev vozovky bolo zistené, že bez takéhoto zásahu nebude rekonštrukcia cesty spĺňať nároky na aktuálne zaťaženie,“ uviedla pre nás hovorkyňa Lenka Kukučková, hovorkyňa TSK.

Projektant dopracoval túto časť dokumentácie a bolo zrealizované samostatné verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky bola projektovou dokumentáciou stanovená na 1 693 863 eur, výsledkom verejného obstarávania bola zmluvná cena nižšia, a to vo výške 1 122 000 eur.

Kraju náklady preplatia

Pokračovanie investície, ktorá bola teda pôvodne financovaná z eurofondov, zabezpečila župa už z vlastných zdrojov. Tá však päť mesiacov po odovzdaní cesty do užívania informovala, že dodatočné náklady budú kraju nakoniec preplatené.

TSK predložil na riadiaci orgán pre IROP na kontrolu dokumentáciu z procesu verejného obstarávania. Neboli zistené žiadne porušenia zákona o verejnom obstarávaní a bol potvrdený súlad aj so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Riadiaci orgán žiadosti vyhovel a výdavky budú v plnej výške pripustené do financovania z IROP-u. Aktuálne je predložená žiadosť o platbu na refundáciu týchto výdavkov vo výške 95 % (3 596 000 eur). Povinné spolufinancovanie župy predstavuje zvyšných 5 % (189-tisíc eur). Celkové skutočne vynaložené výdavky tak predstavujú sumu 3 786 200 eur. „Výsledkom je teda celkove nižšia suma nákladov na rekonštrukciu cesty aj s dodatočnými prácami na konštrukčných vrstvách v extravilánoch oproti rozpočtu zmluvy o poskytnutí NFP a tým aj nižšia výška skutočne vynaloženého spolufinancovania projektu z rozpočtu TSK,“ dodala hovorkyňa.

cesta tsk hradiste cesta tsk hradište

Foto: FB TSK