Financie z rezervného fondu putujú do škôl

886

Mesto Partizánske má v pláne investovať finančné prostriedky do zlepšenia energetickej hospodárnosti budov dvoch základných škôl, a to Základnej školy Radovana Kaufmana a Základnej školy na Malinovského ulici. Financie na tieto investície bude samospráva čerpať z rezervného fondu. Pre ZŠ Radovana Kaufmana bolo z neho vyčlenených 400 tisíc eur a pre ZŠ na Malinovského ulici 300-tisíc eur. Okrem toho sa z rezervného fondu budú čerpať finančné prostriedky vo výške 50 tisíc eur na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk. Po odobrení druhej zmeny rozpočtu mesta a záverečného účtu za rok 2018 zostáva v rezervnom fonde suma vo výške 584 025,04 eur. Mesto tiež vyčlenilo finančné prostriedky z prebytku schváleného rozpočtu a zo zvýšených príjmov na dofinancovanie rozpočtu miezd vzhľadom na nárast žiakov, o ktoré požiadala Základná umelecká škola v Partizánskom. Peniaze sa využijú na prijatie dvoch nových učiteľov od septembra, nadčasové hodiny, 10 %-né navýšenie riadiaceho príplatku a tiež na jubilejnú odmenu.

Pre SAD Prievidza bola schválená dotácia vo výške 9560,94 eur na dofinancovanie zisku za rok 2018 v zmysle zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Partizánske. V oblasti športu došlo k presunu 5 tisíc eur z limitu primátora do limitu mestskej rady na podporu poskytnutia vyššej dotácie pre Slovenský zväz rybárov.

Finančné prostriedky vo výške 15 400 eur budú použité na rekonštrukciu strechy v centre voľného času, ktorá je v havarijnom stave. Ide o posledný zo štyroch pavilónov, kde  ešte nebola zrekonštruovaná. Strecha dlhodobo preteká a poškodzujú sa aj vnútorné priestory, v ktorých je zriadené fitnescentrum. DHZ Partizánske – Veľké Bielice sa uchádza o dotáciu v hodnote 30 tisíc eur na prístavbu garáže a rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Celková výška investície je podľa projektu 66 tisíc eur, pričom spoluúčasť mesta predstavuje sumu 36 tisíc eur. Investícia však bude spolufinancovaná mestom len v prípade získania dotácie.

Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.