utorok, 21 mája, 2024

Všeobecné obchodné podmienky Vydavateľstva TEMPO, s.r.o.

(platné od 1.6.2019)
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Vydavateľstva TEMPO, s.r.o., so sídlom na Februárovej 152/1, Partizánske, IČO: 36299863 (ďalej len „poskytovateľ“). VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov (inzercia, tlačené predplatné, elektronické predplatné, ostatný reklamný obsah) a stanovujú podmienky, za ktorých sa užívateľom poskytujú produkty.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľom produkty pre týždenník Tempo, ktorého obsah tvoria autorské príspevky a príspevky tretích osôb. 
 2. Poskytovateľ poskytuje užívateľom produkty, ktorých cena je stanovená za dodanie konkrétneho produktu, pričom je vyberaná od kupujúceho jednorazovou formou zaplatenia celej kúpnej ceny. Ide najmä o predaj tlačených periodík. 
 1. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľom produkty na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká (a) zaplatením pokladničného dokladu vystaveného v pokladnici poskytovateľa, (b) zaplatením kúpnej ceny produktu užívateľom uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom, (c) vyplnením a potvrdením objednávky užívateľom priamo na internetovom portáli poskytovateľa www.novinytempo.sk.
 2. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných produktov a zasielania informačných emailov poskytovateľa užívateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas je udelený na dobu poskytovania produktov a do času povinnej evidencie účtovných údajov o užívateľovi.
 1. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
 1. Cena produktu sa stanovuje na základe pokladničného dokladu alebo faktúry jednorazovo formou zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane DPH. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie produktu/ov poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt.
 3. Pri vzniku kúpneho vzťahu pri nákupe produktu alebo po prijatí objednávky na produkt vystaví poskytovateľ užívateľovi pokladničný doklad alebo faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie užívateľom vybraného počtu produktov podľa aktuálneho cenníka. V prípade zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného produktu považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. To sa nevzťahuje na užívateľa, ktorému bol daný pokladničný doklad, alebo bola faktúra zaslaná poštou.
 4. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v objednávke za poskytovaný produkt najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
 5. Dňom zaplatenia platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.
 6. Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene produktu, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
 • bude informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja produktov, v prípade nedodania zaplateného tovaru oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi; 
 • obsah online produktov je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť, či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať, užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa.
 1. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.
 2. Začatie používania produktu sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP a užívateľ sa zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s týmito VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať produkty v súlade s týmito VOP.
 2. Poskytovateľ sa po prijatí platby zaväzuje:
 • v prípade predplatného dodávať produkt v objednanom množstve, nepoškodenom stave a počas celého dohodnutého obdobia
 • poskytovať informácie týkajúce sa zmien v distribúcii.
 1. Zmeny poskytovania produktov a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli poskytovateľa www.novinytempo.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na elektronickú adresu užívateľa.
 2. Ak užívateľ najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa zaslania oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
 3. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť, prípadne zablokovať prístup užívateľa k produktom, a to najmä pri ich zneužití alebo podozrení z ich zneužitia užívateľom či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných VOP alebo právnymi predpismi.
 5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých produktoch reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách.
 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODY
 1. Poskytovateľ prehlasuje, že ním poskytované produkty poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva.
 2. Poskytovateľ zodpovedá užívateľom za umožnenie prístupu k produktom v rozsahu podľa formy zmluvy a VOP.
 3. Poskytovateľ prehlasuje, že nezodpovedá a neposkytuje užívateľom žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetového portálu www.novinytempo.sk, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia.
 4. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva produkty na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie a znáša všetky náklady na použitie produktov.
 5. V prípade, že užívateľ produktov zistí vadu na ním užívaných produktoch, je povinný túto vadu bezodkladne reklamovať poskytovateľovi v písomnej podobe na jeho adresu.
 6. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ však nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu v súlade s VOP.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve, odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
 3. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä písomnou dohodou, písomnou výpoveďou poskytovateľa alebo užívateľa s okamžitou účinnosťou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 4. Porušenie ustanovení týchto VOP užívateľom je porušením povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy s poskytovateľom a môže byť dôvodom okamžitého prerušenia a/alebo zastavenia poskytovania produktu.
 5. Pokiaľ VOP neustanovujú inak, je poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou a užívateľ stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za produkt za celé fakturačné obdobie, t. j. po dobu jedného vydavateľského ročníka.
 6. Zo strany užívateľa je výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy zo zákonných dôvodov uskutočnená doručením písomného oznámenia s uvedením čísla zmluvy alebo čísla faktúry poskytovateľovi na adresu poskytovateľa.
 7. V prípade odstúpenia užívateľa od zmluvy zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ uskutočnením objednávky poskytuje poskytovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne názov spoločnosti a identifikačné číslo spoločnosti za účelom fakturácie ním objednaných služieb.
 2. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Úplné znenie podmienok ochrany súkromia nájdete na stránke Ochrana súkromia.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
 4. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám – sprostredkovateľom (najmä externej účtovníckej službe). Údaje sú spracovávané po dobu poskytovania služby a do času povinnej evidencie účtovných údajov o užívateľovi služby alebo produktov.
 5. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov v len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, v rámci ochrany práv spotrebiteľa).
 6. Osobné údaje bude poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že poskytovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, prípadne odstránenie závadného stavu.
 8. Na základe Zákona o ochrane osobných údajov má užívateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva.
 9. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ako aj obmedzenie ich spracovania, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu poskytovateľa. Rovnako má právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa www.novinytempo.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.