Okresný súd v Partizánskom od 1. júna ZANIKÁ: Praktické otázky a odpovede, ako postupovať

922
okresný sud partizanske
Zdroj: mm

Od 1. júna 2023 vstúpi do platnosti takzvaná nová súdna mapa, ktorá prináša významné zmeny v súdnictve aj v Trenčianskom kraji. Dôležité informácie pre verejnosť sme zhrnuli v nasledujúcich otázkach a odpovediach:

Ktoré súdy budú pôsobiť v Trenčianskom kraji od 1. júna 2023?

„Krajský súd v Trenčíne, Okresný súd Trenčín a Okresný súd Prievidza. Zaniknú Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Partizánske a Okresný súd Považská Bystrica.

Obvod Okresného súdu Trenčín budú tvoriť okresy Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Púchov a Považská Bystrica. Obvod Okresného súdu Prievidza budú tvoriť okresy Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.“

Čo sa stane so súdmi, ktoré zaniknú?

„V budovách súdov budú naďalej fungovať pracoviská. V Považskej Bystrici a v Novom Meste nad Váhom budú pracoviská Okresného súdu Trenčín. V Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom budú pracoviská Okresného súdu Prievidza.“

Znamená to, že žalobu budem môcť osobne priniesť iba na súdy v Trenčíne a v Prievidzi?

„Nie, na každom pracovisku zostane zachovaná podateľňa, ktorá bude tak ako dosiaľ prijímať osobne doručené podania.“

Bude obmedzená činnosť podateľní v súvislosti s reformou súdnictva?

„Podateľne okresných súdov budú zatvorené 31. mája od 12.00 h. Znovu bude možné osobne podať podanie 1. júna v čase riadnych úradných hodín podateľní.“

Ak budú existovať už len súdy v Trenčíne a v Prievidzi, kde budem môcť nahliadnuť do súdneho spisu?

„Na každom pracovisku zostane zachované informačné centrum, ktoré bude poskytovať informácie pre účastníkov konania o stave súdneho konania, sprostredkovať nazeranie do súdnych spisov, vyznačovať doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisoch rozhodnutí súdu a vydávať úradné potvrdenia zo súdneho spisu. Nazerať do súdneho spisu teda bude možné na pracovisku okresného súdu, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu na pracovisku okresného súdu. V sídle okresného súdu bude možné nazerať do súdneho spisu, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu v sídle okresného súdu.“

Som účastníkom konania, kam budem chodiť na pojednávanie?

„Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť doručeným predvolaniam, z ktorých bude zrejmé, či sa pojednávanie bude konať v sídle okresného súdu alebo na jeho pracovisku.“

Ktorý súd bude rozhodovať o sporoch podnikateľov?

„Obchodnoprávnu agendu v prvom stupni bude v rámci Trenčianskeho kraja vybavovať Okresný súd Trenčín. O odvolaniach bude rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici.“

O akých veciach bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne?

„Krajský súd v Trenčíne bude naďalej rozhodovať v občianskoprávnej agende a v trestnoprávnej agende. Na rozhodovanie o odvolaniach v rodinnoprávnej agende bude príslušný Krajský súd v Žiline a na rozhodovanie o odvolaniach v obchodnoprávnej agende bude príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici.“

Starám sa o malé dieťa a neviem si predstaviť, že by som mala cestovať na pojednávania do Žiliny.

„Nebude to potrebné. Ak Krajský súd v Žiline ako odvolací súd v rodinnoprávnej agende nariadi pojednávanie, bude sa konať v pojednávacej miestnosti na Krajskom súde v Trenčíne, ktorá bude na takýto účel vyčlenená. Znamená to, že cestovať nebudete vy, ale odvolací senát pricestuje na pojednávanie zo Žiliny do Trenčína. Vylúčená ale nie je ani možnosť vašej účasti na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie.“

Súdim sa na Krajskom súde v Trenčíne so Sociálnou poisťovňou o invalidný dôchodok. Čo bude s mojim prípadom?

„Všetky spisy agendy správneho súdnictva budú odovzdané Správnemu súdu v Banskej Bystrici, ktorý v týchto veciach bude príslušným súdom na konanie.“

Znamená to, že budem musieť cestovať na pojednávania do Banskej Bystrice?

„Správny súd umožní účastníkovi konania účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie, ak sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť účastníka konania na pojednávaní.“

Čo v prípade, ak  nemám také technické možnosti, aby som sa z domu zúčastnil na pojednávaní prostredníctvom internetu?

„Na Krajskom súde v Trenčíne bude k dispozícii miestnosť, ktorá bude vybavená technikou umožňujúcou účasť na pojednávaní na inom súde prostredníctvom videokonferencie. Využitie možnosti zúčastniť sa na pojednávaní formou videokonferencie ale bude nevyhnutné vopred oznámiť konajúcemu súdu.“

Dôjde aj k zmenám funkcionárov súdov?

„Predseda okresného súdu, ktorý zanikne, zo zákona bude podpredsedom nástupníckeho okresného súdu. Znamená to, že predsedníčka Okresného súdu Považská Bystrica a predseda Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sa stanú podpredsedami Okresného súdu Trenčín a predseda Okresného súdu Partizánske sa stane podpredsedom Okresného súdu Prievidza.“

Zdroj: KS Trenčín, foto: mm