Partizánske chce vybudovať cyklotrasu: Kadiaľ povedie?

1095
partizánske cyklotrasa horná nitra

Už niekoľko rokov sa Partizánske snaží o vybudovanie cyklochodníka, ktorý by prepojil mesto a ponúkol alternatívu k automobilovej doprave.

Po zrušenom projekte s partnerským mestom Valašské Meziříčí bola budúcnosť cyklotrasy nejasná. Mesto sa však nevzdáva. Samospráva pripravila v tomto roku nový projekt na cyklistickú trasu s dĺžkou 4,62 km, ktorá povedie zo Šimonovian až do Malých Bielic.

Popri rieke

Ako nám vysvetlil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom, nová trasa pre cyklistov bude začínať od železničného mosta v mestskej časti Šimonovany, pokračovať bude po pravej strane koruny hrádze rieky Nitry až k sútoku rieky Nitrice. Smerovať bude ďalej cez oceľovú lávku a popod most cesty medzi Brodzanmi a Veľkými Bielicami. Cyklotrasa skončí pri areáli kúpeľov v Malých Bieliciach,“ povedal Igor Fábry. Tiahnuť sa teda bude popri rieke, samospráva na trasovanie plánuje využiť existujúci vrcholových chodník. V projekte sa ráta s vybudovaním dopravného značenia a rekonštrukciou oceľovej lávky z roku 1981 vedúcej ponad Nitricu a zvýšením existujúceho zábradlia.

Vzniknúť by malo cyklistické odpočívadlo s altánkom, popri trase budú umiestnené aj lavičky a odpadkové koše. Osvetlenie v daných lokalitách nie je dostačujúce, samospráva preto plánuje vybudovať nové osvetlenie pozdĺž celého cyklochodníka.

Pomôžu eurofondy

Výstavbu cyklotrasy má po dohode zabezpečiť Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ide o výzvu zameranú na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej.

Viac ako milión eur

Podmienkou schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov. To odsúhlasilo zastupiteľstvo TSK na poslednom riadnom zasadnutí v pondelok 23. novembra. Finančná spoluúčasť kraja bude teda vo výške 55 189 eur, celkové oprávnené výdavky dosiahli sumu 1 103 787 eur. Cyklochodník by mal predstavovať prvú etapu plánovanej cyklotrasy na hornej Nitre s cieľom zlepšiť cyklistickú infraštruktúru, ktorú chce zabezpečiť župa s pomocou našej samosprávy. Ako uviedol primátor, cyklotrasu chce samospráva vybudovať do konca volebného obdobia.

Až do priemyselného parku

Záujem o pokračovanie vo výstavbe cyklotrasy prejavil najväčší zamestnávateľ v okrese – Velux, ktorého závod stojí v priemyselnom parku v Malých Bieliciach. „ Absolvovali sme rokovanie so spoločnosťou, predmetom diskusie boli možnosti tohto zamestnávateľa podporenia cyklodopravy v Partizánskom. Vedeniu firmy sme predstavili náš projekt, z ich strany vznikol zámer participovať na rozširovaní cyklotrasy. Cieľom našej spolupráce je vytvoriť možnosť pre zamestnancov cestovať do práce a z práce v priemyselnom parku na bicykli,“ vysvetlila Dáša Jakubíková, prednostka MsÚ v Partizánskom.

foto: mtp