Poplatky za odpad a dane pôjdu v Partizánskom v roku 2023 hore

570

Záver roka neprináša vždy len dni voľna, ale v rámci života samospráv aj schvaľovanie nových poplatkov za odpad a miestne dane. Po rokovaní poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom vo štvrtok 15. decembra je zrejmé, že v oboch prípadoch dôjde v meste k zmenám. Aktualizácie dvoch VZN (všeobecne záväzných nariadení) prinesú obyvateľom v roku 2023 navýšenie výdavkov.

Poplatok za komunálny odpad (KO), ktorý upravuje VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa v roku 2023 zvýši o 22,48 %, suma na rok na jedného obyvateľa sa tak zvýši na 40,77 eura. Výška sa vyratúva zo skutočných nákladov za deväť mesiacov roku 2022 a odhadu posledných troch mesiacov podľa priemeru tých predchádzajúcich, doplnené o očakávané zvýšenie výdavkov v budúcom roku.

„Celkovo očakávame, že výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov dosiahnu sumu 879 334 eur. Vo všetkých položkách, z ktorých sa skladá výpočet poplatku za KO, je predpoklad zvýšenia z dôvodu rastu nákladov,“ vysvetlila prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková.

Za triedený odpad neplatíme

Výslednú výšku ovplyvnili jednak nárast nákladov na zvoz KO (v priemere o 19 %), zvýšenie poplatku na skládkovanie (o 26,34 %), ako aj zvýšenie mzdových nákladov a rastu minimálnej mzdy. „Treba si uvedomiť, že občania platia iba za zmesový komunálny odpad a jeho zložky. Triedený zber je financovaný tzv. organizáciou zodpovednosti výrobcov, to znamená, že všetky zložky, ktoré sa vkladajú do nádob na triedený zber, nie sú predmetom tohto poplatku. To je možno aj výzva pre obyvateľov, že čím viac budú vytriedený odpad vhadzovať do príslušných nádob, tým menší nárast poplatkov bude. O jeho znižovaní nie je možné hovoriť, nakoľko sme v situácii, kedy všetky náklady rastú,“ vysvetlila prednostka.

Navýšenie aj pre podnikateľov

Poslanci počas zasadnutia odsúhlasili aj zvýšenie poplatku za množstvový zber pre podnikateľov. Doteraz bol stanovený poplatok na 0,0073 eura za liter odpadu, samospráva pôvodne navrhovala zvýšenie o 22,48 % na 0,0089 eura. Podnikatelia však budú musieť od budúceho roka do vrecka siahnuť hlbšie. „Bohužiaľ, do platnosti vstúpila novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady, ktorou bola zvýšená najnižšia možná sadzba za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu na 0,01 eura za liter. Preto je nutné upraviť sadzbu na túto hodnotu,“ vysvetlila po rokovaní poslancov prednostka.

Smerom nahor pôjde aj poplatok za drobný stavebný odpad, ktorí môžu obyvatelia zaniesť na Zberný dvor na sídlisku Šípok. Po novom za kilogram takéhoto odpadu zaplatíme 0,075 eura, čo predstavuje zvýšenie o 25 %.

Daň za byt sa zdvojnásobí

Ďalším bodom rokovania bola aktualizácia VZN o miestnych daniach. Tak ako v iných mestách Slovenska, aj v Partizánskom sa dane posunú smerom nahor. „V tomto roku sme mali výdavky, ktoré vyplynuli zo zákonov prijatých štátom a neboli dodatočne kryté zo štátneho rozpočtu. K nim v roku 2023 pribudnú nové z dôvodu ďalšieho nárastu platov a zníženia príjmov z podielových daní, ktoré súvisia s novelami zákonov. Aj napriek tejto situácii je potrebné pripraviť vyrovnaný rozpočet na rok 2023. Okrem zavedenia šetrenia výdavkov je potrebné hľadať spôsob, ako zvýšiť vlastné príjmy mesta. Najvýznamnejším je daň z nehnuteľností,“ objasnila samospráva v dôvodovej správe predloženej na rokovanie poslancov. Mesto preto pripravilo návrh, ktorý rátal s nárastom dane, pri rodinných domoch to bolo o 80 % a pri bytoch dokonca o 120 %. Dôvod na radosť nemali ani podnikatelia, pôvodne sa navrhovalo zvýšenie až o 40 %.

Našli kompromis

Na základe diskusií po zverejnení pripravovaných zmien sa poslancom na decembrovom zasadnutí nakoniec predložil pozmeňujúci návrh, ktorý vychádzal v ústrety nielen požiadavkám majiteľov rodinných domov a bytov, ale aj podnikateľov. Ten napokon mestský parlament jednohlasne odobril. Daň za byt sa tak v roku 2023 zvýši o 100 %, za rodinný dom o 50 % a podnikatelia sa musia pripraviť na zvýšenie vo výške 25 %.

Kompletné sadzby a aktualizované VZN nájdete na vývesnej tabuli pred budovou radnice, ako aj na stránke mesta v sekcii Úradná tabuľa.

Vyjadrenia predsedov poslaneckých klubov

  • Tomáš MERAŠICKÝ, predseda pravicového poslaneckého klubu

Plne si uvedomujeme, že zvyšovanie poplatkov a daní nie je populárna téma. V prvom rade, do stanovenia výšky poplatku za odpad vstupujú rôzne právne normy a zákony, ktoré neovplyvníme, zároveň sa všetky súvisiace náklady zvyšujú. Bohužiaľ, toto všetko viedlo k tomu, že sme museli zvýšiť poplatky za odpad.

V meste a priamo aj v mestských organizáciách sa vlani pristúpilo k výrazným úsporným opatreniam, avšak tie nasledujúce mesiace ukázali, že zostavenie vyrovnaného rozpočtu bude veľmi náročné, pretože prišli ďalšie kroky vlády, ktoré nám ubrali z finančných možností. Tak ako občania, aj ja zvyšovanie daní vnímam negatívne, no iné riešenie neexistuje, ak chceme v nasledujúcom roku nielen realizovať investičné akcie, ale najmä zabezpečiť základné služby pre obyvateľov.

  • Andrej GROLMUS, predseda poslaneckého klubu nezávislých

Na zasadnutí sme rokovali naozaj o náročných témach. Napriek tomu sa naprieč poslaneckým zborom našla zhoda, dokázali sme sa dohodnúť na kompromise. Uvedomujem si, že situácia je ťažká pre každého, žiaľ, aktuálne okolnosti nás nútia k týmto krokom. Je mi jasné, že ľudia nebudú spokojní, no ak chceme pokračovať v rozvíjaní mesta a zachovať podporu športu alebo kultúry, táto úprava je nevyhnutná.

  • Erich DVONČ, predseda ľavicového poslaneckého klubu

Toto rozhodnutie nebolo pre nás vôbec jednoduché. Mesto prišlo najskôr s väčším navýšením daní, ktoré odrážalo vyrátané výdavky samosprávy aj s ohľadom na zachovanie podpory všetkých oblastí. Nasledovali viaceré rokovania s vedením mesta, ale aj s podnikateľskou obcou., najväčšia nespokojnosť bola medzi podnikateľmi z „hnedého parku“, ktorí mali pocit, že mesto za tie dane robí pre nich málo, pretože areál ani komunikácie nevlastníme. Po viacerých stretnutiach sme nakoniec našli kompromis a zvýšenie nebude také veľké, ako bol pôvodný návrh. Možno sa niekto bude hnevať, že za byt sa daň zdvojnásobí, no ich majitelia si musia uvedomiť, že s údržbou bytov sa spája oveľa viac nákladov, akými sú kosenie, rekonštrukcie príjazdových ciest či chodníkov.

Foto: MTP