Poslanci rozhodli: Koľko zaplatíme v Partizánskom za odpad v roku 2021?

1523
poplatky za odpad partizanske

Poplatok za odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu sa v Partizánskom budúci rok pre občanov nezmení. Návrh aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odobrili mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí, ktoré prebehlo formou videokonferencie.

Výška poplatku na obyvateľa na deň ostáva rovnaká ako v roku 2020, teda 0,0912 eura. „Celkový objem komunálneho odpadu, ktorý vytvorili občania v roku 2020, je nižší, ako sme uvažovali pri pôvodnom výpočte, pričom sme počítali s objemom 4 700 ton. Nakoniec očakávame, že za rok 2020 vytvoria občania iba 4 200 ton zmesového komunálneho odpadu,“ priblížila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.

Zmeny prispeli k zníženiu odpadov

Vplyv na náklady mala i zmena systému zberu objemového odpadu do veľkoobjemových kontajnerov. Na jar a jeseň prebiehal v mestských častiach systémom od domu k domu a na jeseň sa robil aj pri bytových domoch s tým, že sa odpad priamo na mieste triedil. „To znamená, že sa nám výrazne znížilo množstvo odpadu, ktorý bol prevzatý od občanov a odvezený na skládku, pretože došlo k triedeniu a napríklad drevný odpad bol odvezený priamo spoločnosti, ktorá ho spracúva,“ ozrejmila prednostka, pričom poznamenala, že sa podarilo znížiť množstvo odpadu, ktorého bolo v roku 2019 viac ako 1 500 ton, na zhruba 800 ton.

Poplatky zvýšil štát

Vytvoril sa nám priestor na to, aby sa poplatok na ďalší rok pre občanov nezvyšoval, naopak, máme rezervu, z ktorej sme schopní pokryť zvýšenie poplatku za ukladanie odpadu, ktorý určuje štát. Ten vzrástol z 13 na 22 eur/tonu, pokiaľ zachováme mieru triedenia 33 %, ktorá bola v roku 2019,“ uviedla Dáša Jakubíková. V druhom polroku 2021 by sa mala spustiť skúšobná prevádzka triediacej linky, ktorá výrazne zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku.

Kuchynský odpad do košíkov

Na základe novely zákona o odpadoch budú mestá a obce povinné od 1. januára budúceho roka zaviesť a zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. „Musíme ho zaviesť aj v bytových domoch, ktoré budú vybavené malými kompostovateľnými košíkmi do domácnosti a potom bude nasledovať samotný zber, ktorý má viacero alternatív,“ podotkla prednostka.

Ako sú na tom podnikatelia?

Zmena nastala v poplatku za liter množstevného zberu pre podnikateľov. K pôvodne navrhovanej sadzbe 0,0077 eura sa pripočítal poplatok za uloženie na skládku, teda celková suma je 0,0083 eura za liter. Náklady na odvoz drobných stavebných odpadov sú vo výške 50 eur/t alebo 0,05 eur/l kg.

Schválená bola i aktualizácia príslušného VZN, ktorý ustanovuje podmienky odpustenia alebo zníženia poplatku pre poplatníka. O úľavy tak budú môcť po novom požiadať aj občania, ktorí nemajú v meste trvalý pobyt, ale len vlastnia, respektíve užívajú nehnuteľnosť.

foto: ilustračné freepik.com