Poznáme výsledky sčítania: V Partizánskom je najviac obyvateľov slobodných

1050
Námestie SNP Partizánske

Štatistický úrad SR zverejnil koncom januára ďalšie, podrobnejšie výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB), ktoré sa realizovalo v roku 2021.

Okrem údajov za kraje a okresy sú už dostupné aj informácie za jednotlivé mestá a obce. V Partizánskom sa sčítalo 21 439 obyvateľov. Z tohto počtu majú väčšie zastúpenie ženy (52,07 %) ako muži (47,93 %). Z hľadiska vekového rozloženia sú najpočetnejšou kategóriou ľudia v produktívnom veku (66,1 %), nasledujú občania v poproduktívnom veku (21,45 %) a najmenší podiel tvoria ľudia v predproduktívnom veku (12,45 %).

Okrem Slovákov aj Česi či Maďari

Takmer 99,5 % Partizánčanov sa hlási k slovenskej štátnej príslušnosti, necelých 0,5 % sú cudzinci. Väčšina obyvateľov sa narodila na Slovensku – 20 700 a 714 sa narodilo mimo Slovenskej republiky. Zaujímavým ukazovateľom je i národnosť. Slovenskej národnosti je 99,48 % občanov žijúcich v Partizánskom. Okrem ľudí, ktorí svoju národnosť neuviedli, majú zastúpenie vo väčšej miere obyvatelia s českou, maďarskou a rómskou národnosťou.

Z hľadiska rodinného stavu je najviac Partizánčanov slobodných (42,25 %), do kategórie ženatý/vydatá spadá 38,43 % občanov a podiel rozvedených predstavuje 11,57 %. Výsledky SODB 2021 tiež ukázali, že úplne stredné vzdelanie s maturitou má ukončených najviac, teda 25,65 % ľudí, nasleduje stredné vzdelanie bez maturity (učňovské) – 22,91 % a vysokoškolsky vzdelaných je 14,95 % obyvateľov mesta.

Kanalizáciu využíva 2 310 domov

Na území Partizánskeho sa nachádza 2 906 domov. Z celkového počtu tvoria 77,63 % rodinné domy a 19,82 % bytové domy. Podľa obdobia výstavby bolo najviac domov postavených v rokoch 1961 – 1980 (40,02 %). Novostavieb po roku 2016 pribudlo 100. Čo sa týka poslednej rekonštrukcie, viac ako polovica domov bola zrenovovaná v rokoch 2010 – 2015, takmer 27 % stavieb nebolo doposiaľ zrekonštruovaných.

Bez vodovodnej prípojky je na základe údajov zo sčítania 17 domov. Plynovú prípojku nemá 149 a kanalizáciu 23 domov. Do kanalizačnej siete je v Partizánskom napojených 2 310 domácností, septik alebo žumpu využíva 533. 

Najviac je 3-izbových bytov

Kým v rodinných domoch je situovaných 2 409 bytov, v bytových domoch je to až 6 521. Z SODB tiež vyplynulo, že z hľadiska obývaných miestností prevažujú 3-izbové byty (46,49 %), ďalej sú to dvojizbové a trojizbové. Bez vodovodu bolo k 1. januáru 2021 46 bytov, 49 domácností je bez splachovacieho záchoda a vaňa alebo sprchovací kút absentuje v 58 bytoch. Až  5 573 bytov využíva diaľkové ústredné kúrenie, čo predstavuje 60,72 % z celkového počtu. Najvyužívanejším zdrojom energie na vykurovanie je plyn (80,37 %), nasleduje pevné palivo (16,59 %), ďalej iný typ energie či elektrina.

Zdroj: Štatistický úrad SR, ilustračné foto: mm