Stavebný ruch v bývalých závodoch: Partizánske začalo s budovaním projektu za 3 milióny eur

2383
kompostaren zavody partizanske

V apríli sa v Partizánskom spustili práce na očakávanom projekte budovania kompostárne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na realizáciu bolo nevyhnutné získať dotáciu z eurofondov. 

Nachádzať sa bude v areáli bývalých závodov a je financovaný z nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia. Partizánske získalo dotáciu vo výške takmer tri milióny eur, čo predstavuje 95 % nákladov, samospráva sa podieľa 5 %-nou spoluúčasťou, ktorú pokryje z vlastných zdrojov.

Moderné technológie

„Náklady na samotnú stavbu sú 1 658 878 eur, zvyšok tvorí technické vybavenie a zariadenie kompostárne. Financie na kúpu pozemku sú refundované z nenávratného príspevku. Projekt realizuje firma zo Zlatých Moraviec, ktorá bola vybratá na základe verejného obstarávania,“ vysvetlil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia MsÚ v Partizánskom.kompodtaren zavody partizanske

V apríli odštartovali prípravné stavebné práce, vytýčenie jednotlivých stavebných objektov a jestvujúcich sietí. V čase vegetačného pokoja pracovníci komunálnej čaty odstránili z lokality prekážajúce náletové dreviny. „Tieto kríky sa odvážajú na ďalšie spracovanie štiepkovaním. Teraz prebiehajú aj búracie práce starého oplotenia, ktoré sa bude ďalej drviť a sutina sa zhodnotí na ďalšie spracovanie,“ pokračoval Igor Fábry.

Odpad z kuchýň i kosenia

V tomto týždni sa začala odstraňovať ornica a odštartovali tiež výkopové práce pre základy prijímacej haly. Dokončenie stavby sa očakáva v júli budúceho roka. kompostaren zavody partizanske

Kompostáreň je navrhnutá na ročný príjem 3 250 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Ten sa po dovezení roztriedi, poseká, rozdrví, zmieša a uloží do dozrievacích boxov. Do kompostárne sa budú dovážať odpady z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov, ako aj kuchynský odpad z domácností.

Viac o fungovaní kompostárne si môžete prečítať v článku: Partizánske postaví kompostáreň v bývalých závodoch

Foto: mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.