Zmeny v rozpočte mesta Partizánske: Rekonštrukcia verejného osvetlenia či rozhlasu

1021
zastupitelstvo partizanske

V utorok 27. augusta sa mestskí poslanci opäť vrátili do svojich poslaneckých lavíc, aby absolvovali v poradí už 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. 

Azda tým najzásadnejším bol návrh v poradí štvrtej zmeny rozpočtu mesta pre rok 2019, ktorého hlavným zámerom je presunúť investície schválené z rezervného fondu do dlhodobého komerčného úveru a naopak, podľa toho, ktoré investície sú alebo budú čerpané skôr. „Je to z toho dôvodu, že úver, ktorý máme už schválený od minulého roku, potrebujeme do 31. decembra tohto roku dočerpať. Keďže je tam vyše 400-tisíc eur, tak prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované, že budú použité z rezervného fondu, nahrádzame plnením v rámci tohto komerčného úveru, ktorý máme. Ide o investičné akcie, ktoré boli zaradené v rozpočte, nie všetky sú zrealizované, ale ide o akcie, o ktorých sa predpokladá, že budú realizované do konca roka tak, aby mohli byť plnené,“ povedala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková.

Rekonštrukcia osvetlenia a chodníkov

Veľká časť z týchto peňazí, a to konkrétne vyše 54-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a časti chodníka na ulici Hrnčírikova v Partizánskom. Ďalšou súčasťou návrhu zmeny rozpočtu bolo aj zaradenie nového čerpania rezervného fondu vo výške 61 150 eur na dofinancovanie chodníka k Základnej škole na ulici Športovcov vo Veľkých Bieliciach, cyklotrasy spájajúcej Vodný hrad v Šimonovanoch s významnými lokalitami mesta a tiež dofinancovanie spojovacieho chodníka medzi ulicami Októbrová a Lomonosovova.

Vyššia dotácia pre Technické služby

V neposlednom rade bolo tiež schválené navýšenie dotácie pre Technické služby mesta. „Dotácia pre Technické služby sa týka výmeny gúm, ktoré slúžia na ochranu korčúľ alebo ochranu podlahy na zimnom štadióne. Ide v podstate o dofinancovanie akcie, ktorú riešili Technické služby s tým, že zhruba polovicu zaplatili z vlastných prostriedkov a päťtisícová dotácia ide z prostriedkov mesta,“ objasnila prednostka.

foto: mtp