Zvýši sa transparentnosť pri rokovaniach poslancov a samosprávy

126

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom v roku 2015 schválilo Štatút mesta Partizánske. Ten bol prvýkrát aktualizovaný v roku 2020 z dôvodu zmeny názvu Výboru mestskej časti Centrum na Centrum-Baťovany. Ďalšiu aktualizáciu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní v apríli.

Z dôvodu zvyšovania transparentnosti pri rokovaniach v orgánoch mesta samospráva navrhla zapracovať nový bod, ktorý určuje postup pri riešení konfliktu záujmov primátora, poslancov a členov komisií pri MsZ.

Nesmú diskutovať ani hlasovať

Tí, ak majú priamy alebo nepriamy záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania, oboznámia s touto skutočnosťou členov predmetného orgánu ešte predtým, ako sa začne rokovanie. Následne sa zdržia aktívnej diskusie a nezúčastnia sa hlasovania. Znenie nového bodu sa doteraz dodržiavalo, no nikde to nebolo oficiálne uvedené.

Ďalej bol vypustený ďalší bod z dôvodu, že  mestské zastupiteľstvo v minulom roku schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Partizánske. „Kompetencie primátora a iných orgánov sú konkrétne definované v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Tento bod tak už nemal žiadnu právnu normu,“ uvádza sa v dôvodovej správe predloženej na rokovanie poslancov.

Sťažnosti hlavný kontrolór nerieši

Okrem toho sa pri aktualizácii štatútu upravili kompetencie hlavného kontrolóra, ktorý prešetruje oznámenia a podnety občanov. Nakoľko ale nie je v jeho kompetencii prešetrovať sťažnosti, pretože to vykonávajú pracovníčky právneho referátu, sa slovo sťažnosti zo štatútu mesta vypustilo.

Foto: ilustračné, mtp

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.