Námestie SNP architektonická súťaž

Pod záštitou Slovenskej komory architektov vyhlásilo mesto Partizánske vo februári tohto roka súťaž, ktorej predmetom bolo urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a Parku Jána Antonína Baťu. Súťaž bola v úvode júna vyhodnotená a mesto už pozná autora víťazného návrhu.

Dôvodom vyhlásenia súťaže bol záujem samosprávy zjednotiť priestor námestia so zreteľom na historický odkaz funkcionalistickej architektúry a moderné funkcie, ktoré obyvatelia očakávajú od centrálneho verejného priestoru. Po vlaňajšej asanácii výškovej budovy sa totiž námestie otvorilo a vznikol rozsiahly kontinuálny priestor, ktorý by mal v budúcnosti podstúpiť komplexnú obnovu. Ide o územie s rozlohou približne 60 000 metrov štvorcových, ktoré sa člení do dvoch blokov. Blok 1 je vymedzený ulicami Jesenského – Námestie SNP – Nábrežná a blok 2 označuje územie vyhradené ulicami Nádražná – Námestie SNP – Jesenského.

Revitalizácia námestia a parku Jana Antonina Batu Partizanske nákres
Riešené územie v centre Partizánskeho

Dvojkolová súťaž

Súťaž sa realizovala v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V tej prvej odborná porota zložená z autorizovaných architektov, krajinných architektov a odborníkov vybrala spomedzi 22 záujemcov štyri kolektívy – Kuklica Smerek architekti, GUTGUT, Plural a Atelier Duma – Living Gardens. Súťažné tímy tvorili nielen architekti, ale aj odborníci z iných oblastí, ako krajinní architekti a dopravní inžinieri, ktorí si mali spoločne poradiť s komplexnosťou zadania. Prihliadať mali pri tvorbe návrhov aj na tie aspekty súčasného stavu, ktoré treba do budúcnosti vyriešiť. Napríklad upokojenie dopravy najmä pred školami, riešenie cyklodopravy a úpravu počtu parkovacích miest, podporu pešieho pohybu, riešenie vsakovania dažďových vôd atď. Kompletné návrhy odovzdali v závere mája.

Náročné vyhodnocovanie

Po dôkladnej a rozsiahlej diskusii, vyhodnotení a hlasovaní porota, ktorej súčasťou bol aj vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom Milan Kráľ, vybrala víťazný návrh. Je ním projekt ateliéru Plural, ktorý spolupracoval s Ateliérom Divo – ateliérom záhradnej a krajinnej architektúry. Návrh, ktorý bol podľa poroty druhý najlepší, vypracoval ateliér Duma – Living Gardens v spolupráci s ateliérom STOA architekti. Za tretím vybraným návrhom stála trojica ateliérov – GUTGUT, Marko & placemakers a 2ka. Štvrtý v poradí bol návrh Ateliéru Hubinský Kuklica Smerek, ktorý na ňom pracoval s krajinnou architektkou Andreou Prievalskou. Za vypracovanie návrhu bude každému účastníkovi druhej etapy vyplatená na základe uzatvorenej zmluvy suma 4 000 eur.

Aký je ďalší postup?

Po zverejnení výsledkov súťaže je ďalším krokom rokovanie s najúspešnejším predkladateľom návrhu, ktorý by mal s mestom uzatvoriť zmluvu o dielo. Vzhľadom na typ súťaže (podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní), v prípade, že by nedošlo k uzavretiu zmluvy s týmto účastníkom do 30 dní od výzvy vyhlasovateľa, je mesto oprávnené vyzvať na rokovanie v postupnom slede účastníkov umiestnených na ďalších miestach v poradí.

Ako však redakcii potvrdil Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom, vedenie mesta bude s víťazným kolektívom rokovať o ďalšom postupe prác. Keďže riešené územie je rozdelené na dva bloky a mesto je finančne pripravené riešiť územie bloku 1 od priestranstva po výškovej budove po kostol, predmetom ďalších rokovaní bude postup prác a ich realizácia v tomto území.“

Víťazný návrh: Plural + Ateliér Divo

Víťazný návrh sa opiera o prirodzené kvality už existujúceho námestia a parku. Rozvíja ich a ponúka stratégiu postupnej revitalizácie ústredného verejného priestoru.

Parkovú časť koriguje jemne, zanecháva neformálny a oddychový charakter parku, zároveň ho však obohacuje o pás aktivít po južnej hrane. Týmto spôsobom vytvára potrebné predpolie pre školy a zároveň plní aktívnu funkciu zahrnutím herných prvkov – workout zóna, rôzne typy mobiliáru, petangové ihrisko, prípadne drobná architektúra ako kiosky kaviarne či zmrzlinárne. Severná hrana parku je pokojnejšia, chodník je v tejto časti zachovaný. Pozdĺž neho sú umiestnené aj pamätníky, vrátane premiestnenej sochy Tomáša Baťu.

Posted by PLURAL on Saturday, June 12, 2021

Priestor námestia je pretvorený zásadnejšie. Jeho súčasnú podobu definujú architekti ako „nejasný priestor námestia, ktorý nie je plnohodnotným zhromažďovacím priestorom, ale priestorom na pomedzí námestia a parku.“ Aby námestie splnilo túto funkciu, architekti ho vycentrovali zadefinovaním spevnenej plochy a zrušením priestorovej bariéry v podobe dnešnej fontány. V návrhu je nahradená fontánou integrovanou v dlažbe, ktorá priestranstvo zároveň ochladzuje v teplých dňoch.

Námestie je smerom na juh predĺžené k mestskému úradu, spomaľuje dopravu a vytvára tak predpolie tejto budove. Pri rekonštrukcii námestia by bola väčšina stromov odstránená a nahradená novou výsadbou. Dôvodom je použitie vhodnejších druhov stromov s väčšou korunou, navrhované sú brestovce západné, gledíčie trojtŕňové či agáty biele. Námestie by bolo zároveň doplnené o dažďové záhony tvorené zmesou trvaliek, tráv a cibuľovín.

Posted by PLURAL on Saturday, June 12, 2021

Riešenie dopravnej situácie nadväzuje na organizáciu dopravy v centre. Návrh uprednostňuje zokruhovanie jednosmernými cestami. V priestore parku sa vytvárajú tzv. predpolia škôl, pred ktorými sú široké retardéry slúžiace zároveň ako drop off – na vystúpenie detí z áut. Podobne riešený je aj priestor pred mestským úradom. Dlažba je v jednej úrovni pritiahnutá pred vstup objektu, čím sa vytvára bezpečnejší prechod.

Riešenie statickej dopravy nadväzuje na súčasnú stratégiu, vylučuje však parkovanie na priečnej spojnici pred kostolom a posúva ju na priestranstvo za ním, pri rieke. Modifikuje aj státie v okolí Pamätníka SNP z šikmého na pozdĺžne. Čo sa týka cyklodopravy, návrh vyčleňuje samostatné jednosmerné pruhy na okružnej komunikácii, v severnej časti územia nadväzuje na jestvujúci projekt organizácie cyklodopravy.

Posted by PLURAL on Saturday, June 12, 2021

Návrh kladie veľký dôraz na minimalizovanie odtoku dažďových vôd z územia. Najmä v parkovej časti sú spevnené plochy spádované do zelene. V priestoroch námestia je dažďová voda zachytávaná dvomi spôsobmi. Časť vody je privádzaná do drenážnej vrstvy pod výsadbou stromov tvorenej štrukturálnym substrátom, ktorý zároveň rozširuje prekoreniteľný priestor pre stromy. Zvyšná voda bude privádzaná do dažďových záhrad, ktoré by mali byť umiestnené v SZ a JV časti námestia.

2. miesto: ATELIER DUMA – LIVING GARDENS + STOA architekti

 Tvorcovia v návrhu, ktorý bol porotou hodnotený ako koncepčne a obsahovo kvalitný, prisudzujú námestiu centrálnu plochu zelene. Vegetáciu presúvajú ku komunikáciám, čím otvárajú priehľad cez celé riešené územie pozdĺž centrálnej osi. V tejto časti dopĺňajú aj vodný ochladzovací prvok – vodné zrkadlo. Taktiež navrhujú reorganizovať centrálnu časť premiestnením Pamätníka SNP a v časti, kde stojí dnes, vytvoriť formálnu kvetinovú záhradu.

Pamätník by mal podľa projektu stáť medzi námestím a záhradou. Ako však posúdila porota, „preferovanej priehľadovej osi je podriadená aj pre návrh zásadná idea premiestnenia súsošia mimo túto os, s ktorou sa porota nestotožnila najmä z dôvodov kompozície pamätníka a nevhodnosti uličných priehľadov. Uvoľnené miesto po súsoší zostáva bez nového aktívneho funkčného využitia, vo forme prísneho geometrického kvetinového záhonu.“

Duma Living Gardens architektonická súťaž

Priestor po výškovej má tri navrhované varianty, jeden z nich počíta so zasypaním jamy, druhý ráta s osadením amfiteátrového sedenia a petangového ihriska, tretí aplikuje prvok – landart – zlom času. Redefinovaná je aj plocha pred kostolom, v návrhu je vytvorenie „obrazu“ stropu kostola v rastri dlažby a nahradenie parkovacích miest zeleňou.

Čo sa týka dopravy v tejto časti, pôvodné a nové pozdĺžne parkovacie miesta sú premiestnené k chodníku pre bezpečnejšiu prevádzku. Ako vyplýva z hodnotenia „porota zhodne vysoko hodnotila nové riešenie usporiadania uličného profilu po obvode parku, s dôrazom na zmysluplnosť predisponovania pozícií parkovacích stojísk na strane pri budovách, namiesto pri parku.“

Duma Living Gardens architektonická súťaž

3. miesto: GUTGUT + Marko&placemakers +2ka

Spoločný návrh troch ateliérov porota vyhodnotila ako silne autorský a myšlienkovo veľmi bohatý. Základnou premisou je premodelovanie rovinnej plochy v strategických polohách námestia pred mestským úradom, ako aj v samotnom parku. Podľa návrhu, ktorý nesie názov – Park v námestí, námestie v parku – tak vzniká mäkká, zvlnená a zelená typológia krajiny mesta. Ide o premenu na univerzálne zdieľané mesto, ako tvorcovia píšu „na obývačku mesta“. Námestie a park sú formované predstavou organického zvlneného koberca na seba nadväzujúcich aktivít. Práve toto však porota, napriek vysokej kvalite návrhu, „považovala za odklon od pôvodnej historickej idey koncepcie rovinného parku.“

New Market Square

Posted by Marko&Placemakers on Sunday, June 13, 2021

Novinkou je premena vstupu na námestie v časti, kde sa dnes nachádza kvetinová topánka, na tzv. tržné námestie, kde by sa mohli konať trhy a jarmoky. Túto ideu zhodnotila porota ako originálnu. Návrh transformuje námestie na javisko aj hľadisko, znížením priestoru s fontánou, ktorá mení svoj tvar, dostáva námestie intímnejšiu mierku – odstránením obruče sa stáva interaktívnou vodnou plochou pre všetkých. Okolie pamätníka by tvoril mlatový priestor, ktorého súčasťou je viac stromov ako dnes.

Green&Blue Square

Posted by Marko&Placemakers on Sunday, June 13, 2021

Pozoruhodný je prvok, ktorý vypĺňa vákuum po výškovej budove – pavilón, ktorý je akousi modulárnou vyhliadkou a ponúka pohľad zhora na námestie i kostol. Pod ním sa nachádza pole lúčnych kvetov. Ako však skonštatovali hodnotiaci, „výstavba vyhliadkovej rampy v mieste bývalej výškovej budovy je podnetom na posúdenie, zároveň by mimo priameho osového pohľadu priniesla do priestoru nežiaduci objem a narušenie priehľadov.“ Parku dominujú namodelované kopčeky, striedavo umiestnené medzi chodníkmi a nachádzajú sa tu i plochy ihrísk. S parkom je prepojené predpolie kostola, ktoré je zväčšené a doplnené o nový priestor tichého amfiteátra. Ten ponúka možnosti sakrálneho využitia.

Pavillion Membrane

Posted by Marko&Placemakers on Sunday, June 13, 2021

 

4. miesto: Ateliér Hubinský Kuklica Smerek + Andrea Prievalska, zelenydizajn

Koncept sa podľa slov autorov neopiera o jednu myšlienku, ale je súborom štyroch nosných ideí pre celé územie a množstva menších zásahov, ktoré rešpektujú diverzitu parku, kostola, Pamätníka SNP a námestia. V návrhu autori brali do úvahy štyri základné myšlienky – symetriu, zokruhovanie územia, fluktuáciu a priepustnosť. Berúc do úvahy, že námestie prešlo nedávnou rekonštrukciou, navrhujú zmeny najmä, čo sa týka výsadby. V okolí fontány napríklad redukujú rozsah trávnatých plôch, aby bola plocha sprístupnená väčšiemu počtu ľudí počas podujatí. Odstránený pás zelene po obvode súčasných trávnatých porastov je v návrhu nahradený pásmi zatrávňovacích dlažieb so závlahou.

Hubinský Kuklica Smerek architektonická súťaž

Keďže na architektov pôsobil súčasný stav okolia Pamätníka SNP príliš prísnym dojmom, pozmenili trasovanie chodníkov a tvary zelených plôch. Zmenu podstupuje aj park, jej cieľom je zatraktívniť jeho súčasný stav prvkami, ktoré majú pritiahnuť viac obyvateľov. Nachádzajú sa tu detské, petangové i streetbalové ihrisko, workout zóna, trysky s vodnou hmlou. „Predovšetkým práca s plochou parku a riešenie sadovníckych úprav je v návrhu na vysokej úrovni, sympatická je práca so striedaním kosených plôch a nekosených lúk,“ vyzdvihli porotcovia.

V parku sa zároveň nachádzajú samostatné trasy pre cyklistov a chodníky pre peších. Najvýraznejšou zmenou je umiestnenie multifunkčného pavilóna ako odkaz na pôvodný objekt výškovej, no zároveň krytý exteriérový priestor pre rôzne druhy podujatí. Porota však ateliéru vytkla jeho tvar: „Kladne aj myšlienku na oživenie parku formou doplnenia pavilónu v severnej časti. K tvarovaniu pavilónu v tvare dominantného trojuholníka zaujala porota zhodne záporné stanovisko.“

Hubinský Kuklica Smerek architektonická súťaž

Okoliu kostola venovali autori samostatnú pozornosť, ktorú si podľa nich zaslúži. Snažia sa prinavrátiť jej vnímanie ako výškovej dominanty v danom území, čo by malo byť dosiahnuté pridaním peších trás popri stavbe, ktoré jednak vytvára celistvý urbanistický okruh a jednak sa človek dostane aj bližšie ku kostolu. Architekti využili aj priestor za kostolom, ktorý venujú najmenším v podobe detského náučného cyklistického okruhu.

Foto: FB Plural, FB Marko&Placemakers, zdroj: archinfo.sk