piatok, 12 júla, 2024

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Vydavateľstvo Tempo, s.r.o.

posledná aktualizácia: 31.05.2019

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., so sídlom na Februárovej ulici 152/1, 958 01 Partizánske, IČO: 36299863 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov najmä v súvislosti s uvedenými aktivitami:
 2. realizácia žurnalistických aktivít, realizácia práva na slobodu prejavu a práva na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky
 3. poskytovanie služieb reklamného priestoru v elektronických a printových produktoch prevádzkovateľa 
 4. poskytovanie služieb tlačeného a elektronického predplatného týždenníka Tempo 
 5. realizácia súťaží organizovaných prevádzkovateľom

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania osobných údajov má užívateľ plné právo kontaktovať prevádzkovateľa:

  1. prostredníctvom emailovej adresy tempo@novinytempo.sk 
  2. prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske.
 1. Prečo pracujeme s osobnými údajmi?

Cieľom je poskytovať užívateľom spoľahlivý a zaujímavý mediálny obsah a kvalitné služby. Aby sme ich vedeli poskytovať, či už čitateľom, inzerentom, predplatiteľom, účastníkom súťaží, prispievateľom tipov do redakcie alebo obchodným partnerom, osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je nevyhnutné, aby sme splnili zmluvnú povinnosť voči užívateľom, alebo aby sme ako vydavateľ periodickej tlače mohli riadne vykonávať naše právo na slobodu slova, právo na výkon žurnalistickej činnosti  a informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. 

Zaslaním tipu na článok do redakcie prispievatelia súhlasia so zverejnením obsahu poskytnutého Vydavateľstvu Tempo a v súlade ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona, udeľujú vydavateľstvu neobmedzenú licenciu na verejné rozširovanie poskytnutého obsahu. Zaslaním tipu na článok prispievatelia prehlasujú, že sú oprávnení šíriť pripojené informácie, a že ich zverejnením nebude dochádzať k porušovaniu osobných, majetkových ani iných práv tretích osôb. 

1.2 Aké osobné údaje spracúvame?

 Spracúvame osobné údaje užívateľov len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania. 

1.3 Poskytujeme osobné údaje užívateľov iným subjektom? 

Niektoré situácie si vyžadujú, aby osobné údaje užívateľov boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o účtovnícku firmu, obchodných partnerov (napr. pri organizácii súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí osobné údaje užívateľov spracúvajú v mene Vydavateľstva Tempo a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre ich bezpečné spracúvanie.

E.K.P.O, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: 36014206
Lukáš Savara – iTe, Družstevná 1720/4B, 900 41 Rovinka, IČO: 47884371
Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444
Československá obchodná banka, Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 
Petit Press, a.s. divízia Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 35790253
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States 
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

 

1.4 Ak dlho spracúvame osobné údaje užívateľov? 

Osobné údaje užívateľov a informácie o nich sú spracúvané len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru účelu:

 1. pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie, osobné údaje sú uchovávané ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to po dobu štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.
 2. osobné údaje inzerentov, účastníkov súťaží a predplatiteľov spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností, ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

1.5 Aké sú práva užívateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov majú užívatelia ako dotknuté osoby právo na:

 1. prístup k osobným údajom – užívatelia sú oprávnení žiadať informácie o tom, ako sú spracovávané ich osobné údaje
 2. opravu osobných údajov – ak sú spracovávané nesprávne osobné údaje, prípadne doplnené neúplné osobné údaje
 3. výmaz osobných údajov – s ohľadom na konkrétne okolnosti
 4. obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy
 6. odvolanie súhlasu – pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na právnom základe (súhlas dotknutej osoby), majú užívatelia právo na odvolanie tohto súhlasu 
 7. namietanie proti spracúvaniu osobných údajov – ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu
 8. podanie sťažnosti dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

1.6 Kde sa dajú práva užívateľov uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžu užívatelia uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu www.novinytempo.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske.

 1. OSOBITNÁ ČASŤ

2.1 Zásady spracúvania osobných údajov v rámci žurnalistickej činnosti

2.1.1 Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Osobné údaje sú spracúvané za účelom informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami, pričom v rámci tejto žurnalistickej činnosti vykonáva prevádzkovateľ aj právo na slobodu prejavu a umožňuje výkon práva verejnosti na informácie v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. 

Uvedené potvrdzuje samotné GDPR (Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, viď nižšie) v recitáli 153 (posledná veta) nasledovne: S cieľom zohľadniť dôležitosť práva na slobodu prejavu v každej demokratickej spoločnosti je potrebné pojmy súvisiace s touto slobodou, napríklad žurnalistiku, vykladať v širokom zmysle . 

V rámci žurnalistickej činnosti sú spracúvané v závislosti od povahy a obsahu článkov nasledovné kategórie osobných údajov: 

 1. bežné osobné údaje – meno a priezvisko, vek, pohlavie, fotografia, bydlisko, údaje o majetkových pomeroch a pod.,
 2. osobitné kategórie osobných údajov – politické, náboženské a filozofické presvedčenie, príslušnosť k odborovým organizáciám a pod.,
 3. osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, v rozsahu nevyhnutnom pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. 

2.1.2 Aký je právny základ spracúvania týchto osobných údajov? 

Prevádzkovateľ pri výkone žurnalistickej činnosti spracúva osobné údaje na základe právneho základu stanoveného priamo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v ust. § 78 ods. 2, prijatom v Slovenskej republike na vykonanie čl. 85 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), ako aj na základe ust. § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, upravujúceho tzv. spravodajskú licenciu. 

Na základe týchto ustanovení právnych predpisov je prevádzkovateľ ako vydavateľ oprávnený priamo na základe zákona, bez potreby súhlasu dotknutej osoby, spracúvať osobné údaje pre účely informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami. Na základe zákona má právo vyhotovovať a používať podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy fyzickej osoby pre účely spravodajstva, bez potreby získavania jej súhlasu. Redaktori a ďalší autori článkov, ktoré sú publikované, vždy dbajú o to, aby spracúvanie osobných údajov nebolo v rozpore s oprávnenými záujmami fyzických osôb, resp. aby neopodstatneným spôsobom nezasahovalo do práva na ochranu súkromia. 

Na spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa pri žurnalistickej činnosti sa vzťahuje GDPR a tieto Zásady spracúvania osobných údajov len v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému (t.j. usporiadaného súboru osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií). Zverejnenie článku s osobnými údajmi, ktoré nie sú určené a ani netvoria súčasť žiadneho z našich informačných systémov (zjednodušene povedané – evidencií osobných údajov), nepodlieha GDPR a osoba, o ktorej sa údaje takýmto spôsobom spracovali, má nárok na využitie právnych prostriedkov slúžiacich na ochranu osobnosti v zmysle Občianskeho zákonníka, nie však podľa GDPR. 

2.1.3 Ako dlho sú spracúvané osobné údaje? 

Osobné údaje sú spracúvané po dobu existencie účelu ich spracúvania, t. j. po dobu existencie práva na výkon žurnalistickej činnosti a informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami spolu s trvaním záujmu verejnosti na informáciách o príslušnej téme, prípadne osobe, jej činnosti, kariére, a pod., v súvislosti s ktorými sú osobné údaje spracúvané. 

2.1.4 Kto môže mať prístup k týmto osobným údajom? 

Prístup k osobným údajov zverejneným v rámci realizácie žurnalistickej činnosti a práva na slobodu prejavu v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky majú čitatelia týždenníka Tempo a návštevníci webovej stránky www.novinytempo.sk. Vzhľadom na to, že články sú zverejnené na internete, je pravdepodobné, že prístup k osobným údajom je dostupný aj čitateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Ďalšími príjemcami osobných údajov sú sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa a jeho pokynov), napr. subjekty zúčastňujúce sa na prevádzke webovej stránky www.novinytempo.sk, kde sú články zverejňované; a tiež subjekty, ktoré sa podieľajú na tlači týždenníka Tempo, a pod. 

Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť aj tretie strany, t.j. samostatní prevádzkovatelia, ktorí vo svojom mene spracúvajú nami odovzdané osobné údaje, napr. subjekty, ktoré s našim súhlasom použijú naše články, nami vyhotovené fotografie, nahrávky, a pod. 

2.1.5 Z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje? 

Pri žurnalistickej činnosti sú údaje získavané z rôznych zdrojov, najmä z verejne dostupných databáz a registrov a iných verejne prístupných zdrojov, z verejných vyhlásení dotknutých osôb, zo sprístupnených informácií z príslušných inštitúcii na základe žiadostí, z rozhovorov s rôznymi osobami, a taktiež zo zdrojov podliehajúcich zákonnej ochrane zdroja v zmysle ust. § 4 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), v znení neskorších predpisov. 

  1. Zásady spracúvania osobných údajov inzerentov

2.2.1 Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Osobné údaje inzerentov sú spracúvané za účelom riadneho poskytovania služieb reklamného priestoru na webovej stránke www.novinytempo.sk a v týždenníku Tempo (ďalej len „služby inzercie“) užívateľom služby inzercie. Vzťahuje sa to na dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu archivované pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. 

Spracúvané sú bežné osobné údaje ako meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, platobné údaje a pod.

2.2.2 Aký je právny základ spracúvania osobných údajov inzerenta? 

Plnenie zmluvy – poskytovanie služby inzercie predstavuje zmluvný vzťah medzi inzerentom a prevádzkovateľom. Spracúvanú sú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzku prevádzkovateľa vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu. 

Plnenie zákonných povinností – osobné údaje sú po skončení zmluvného vzťahu archivované v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia jeho povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov. 

Oprávnený záujem – osobné údaje sú po skončení zmluvného vzťahu archivované na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby inzercie. 

2.2.3 Ako dlho sú spracúvané osobné údaje inzerenta? 

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností – osobné údaje sú spracúvané na dobu potrebnú na poskytovanie služby inzercie (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu sú archivované pre účely splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu. 

Oprávnený záujem – pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu sú osobné údaje inzerenta archivované na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a inzerentom – fyzickou osobou spravuje Občianskym zákonníkom). 

2.2.4 Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom? 

Ako prevádzkovateľ využívame na plnenie služby a ďalších povinností obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi inzerenta a spracúvajú ich v mene prevádzkovateľa a podľa jeho pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh, alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene. Týmito subjektami sú partneri prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých sú realizované platby za služby inzercie. 

  1. Zásady spracúvania osobných údajov predplatiteľov

2.3.1 Prečo sú spracúvané osobné údaje predplatiteľov? 

Osobné údaje predplatiteľov sú spracúvané na účely poskytovania služby na základe objednávky papierového alebo elektronického predplatného novín Tempo.

2.3.2 Na aký účel sú spracúvané osobné údaje predplatiteľov a aké osobné údaje sú spracúvané? 

Osobné údaje predplatiteľov sú spracúvané za účelom riadneho poskytovania služby dodávania papierového alebo elektronického predplatného novín Tempo (ďalej len „služby predplatného“) predplatiteľom počas trvania zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy sú v nevyhnutnom rozsahu archivované pre účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. 

Spracúvané sú bežné osobné údaje ako meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický kontakt, mailový kontakt a platobné údaje.

   1. Aký je právny základ spracúvania osobných údajov predplatiteľov? 
 • plnenie zmluvy – poskytovanie služby predplatného predstavuje zmluvný vzťah medzi predplatiteľom a spoločnosťou Vydavateľstvo Tempo, na základe ktorého má predplatiteľ možnosť využívať služby predplatného poskytované spoločnosťou. Spracúvané sú osobné údaje predplatiteľa, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu. 
 • plnenie zákonných povinností – osobné údaje predplatiteľov budú po skončení zmluvného vzťahu archivované v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia zákonných povinností Vydavateľstva Tempo vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov. 
 • oprávnený záujem – osobné údaje predplatiteľov sú po skončení zmluvného vzťahu archivované na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby predplatného.

2.3.4. Ako dlho budú spracovávané osobné údaje predplatiteľov? 

– plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností – osobné údaje budú spracúvané na dobu potrebnú na poskytovanie služby predplatného (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu budú archivované pre účely splnenia povinností Vydavateľstva Tempo vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu. 

– oprávnený záujem – pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budú osobné údaje predplatiteľov archivované na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťah medzi Vydavateľstvom Tempo a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).  

   1. Kto môže mať prístup k osobným údajom predplatiteľov? 

Ako prevádzkovateľ využíva Vydavateľstvo Tempo na riadne plnenie služby predplatného a ďalších povinností obchodných partnerov Vydavateľstva, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi predplatiteľov a spracúvajú ich v mene spoločnosti a podľa jej pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda sprostredkovateľmi Vydavateľstva Tempo) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami). 

  1. Zásady spracúvania osobných údajov účastníkov súťaží

2.4.1 Na aký účel sú spracúvané osobné údaje súťažiacich a aké osobné údaje sú spracúvané a na ako dlho? 

Vydavateľstvo Tempo organizuje súťaže vo svojich produktoch. V tejto súvislosti môže spracovávať osobné údaje účastníkov súťaží najmä v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, fotografia v závislosti od spôsobu zapojenia do konkrétnej súťaže a jej pravidiel. Vydavateľstvo Tempo môže ďalej pri výhercoch súťaží spracovávať meno, priezvisko, telefónne číslo a bydlisko, a to za účelom kontaktovania výhercu, organizácie a koordinácie odovzdania výhry. Uvedené údaje budú spracovávané vždy do 6 mesiacov od vyžrebovania a/alebo vyhodnotenia konkrétnej súťaže.

Účasť v súťažiach je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, fotografia a video, prípadne ďalšie údaje potrebné na zapojenie do súťaží je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníka v súťažiach, ako aj pre účasť v následnom žrebovaní a/alebo vyhodnotení súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, bydlisko je zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie odovzdania výhry z konkrétnej súťaže. V prípade, ak výherca neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť odovzdanie výhry výhercovi súťaže.

   1. Aké práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov majú súťažiaci?

Na základe žiadosti môžu účastníci súťaží vyžadovať od Vydavateľstva Tempo potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých osobných údajov. Na základe žiadosti môžu účastníci súťaží žiadať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne. Na základe žiadosti môžu účastníci súťaží vyžadovať od Vydavateľstva Tempo obmedzenie spracúvania osobných údajov ak, dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho poskytovateľa overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku. Na základe žiadosti môžu účastníci súťaží vyžadovať od Vydavateľstva Tempo osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli Vydavateľstvu Tempo a majú právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Účastníci súťaží majú právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa účastníci súťaží môžu obrátiť priamo na Vydavateľstvo Tempo, a to na adrese tempo@novinytempo.sk. Zároveň majú možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/