Pod záštitou Slovenskej komory architektov vyhlásilo mesto Partizánske 24. februára verejnú výzvu na predkladanie ponúk s návrhom, ktorých predmetom je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu v Partizánskom.

Dôvodom je záujem samosprávy zjednotiť priestor námestia so zreteľom na historický odkaz funkcionalistickej architektúry a moderné funkcie, ktoré obyvatelia očakávajú od centrálneho verejného priestoru. Po vlaňajšej asanácii výškovej budovy sa totiž námestie otvorilo a vznikol rozsiahly kontinuálny priestor. Ten má v budúcnosti podstúpiť komplexnú obnovu.

Chcú komplexné riešenie

Súťažou hľadá samospráva odpoveď na otázku, ako ďalej s námestím a parkom, s ohľadom na zachovanie urbanistických kvalít a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Na zreteli treba mať aj súčasný stav – upokojenie dopravy najmä pred školami, riešenie cyklodopravy a úprava počtu parkovacích miest, podpora pešieho pohybu, riešenie vsakovania dažďových vôd atď. Preto je súťaž určená pre tímy zahŕňajúce odborníkov z viacerých oblastí, ako architektov, krajinných architektov a dopravných inžinierov, aby obsiahli komplexnosť zverejneného zadania.

Námestie Baťovany Partizánske
Cieľom je zjednotiť priestor námestia aj s ohľadom na historický odkaz architektúry

Dvojkolová súťaž

Účelom súťaže je nájsť riešenie, ktoré spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku. Týka sa to územia, ktoré sa člení do dvoch blokov. Blok 1 je vymedzený ulicami Jesenského – Námestie SNP – Nábrežná a blok 2 označuje územie vyhradené ulicami Nádražná – Námestie SNP – Jesenského. Súťaž sa pritom realizuje v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej predložia záujemcovia portfólio referenčných projektov.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej, návrhovej etape tých záujemcov, ktorí sa v prvej fáze umiestnili na prvom až štvrtom mieste. Predkladať doklady do prvej etapy je možné do pondelka 22. marca 12.00 h s tým, že predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v prvej etape je 26. marec 2021. Návrhy bude posudzovať odborná porota, ktorej členovia, nezávislí na vyhlasovateľovi súťaže, sú autorizovaní architekti a krajinní architekti. Zároveň je súčasťou poroty aj vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom Milan Kráľ.

Revitalizácia námestia a parku Jana Antonina Batu Partizanske nákres
Riešené územie v centre Partizánskeho

Víťaz bude známy v polovici júna

Ako sa uvádza na portáli Slovenskej komory architektov, ktorá overila súťažné podmienky, vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške 4 000 eur. Tá bude na základe zmluvy vyplatená každému zo štyroch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Ako dopadne vyhodnotenie druhej etapy, by sa mal úspešný predkladateľ dozvedieť v polovici júna. Po súťaži bude vyzvaný na rokovanie a výsledkom bude uzavretie zmluvy o dielo. Výška predpokladanej celkovej investície na realizáciu stavby je vyše 1,5 milióna eur.

Pomôcť majú vyhotovené štúdie

Pri predkladaní dokladov v rámci prvej etapy majú záujemcovia k dispozícii súťažné pomôcky v podobe katastrálnej mapy s vyznačeným riešeným územím, historickej fotodokumentácie a fotodokumentácie súčasného stavu. Súťažné pomôcky pre štyroch vybraných predkladateľov návrhov v druhej etape tvoria viaceré podklady, ktoré môžu, ale aj nemusia použiť vo svojich návrhoch, prípadne im poslúžia pri ich vypracovaní – dopravná štúdia z roku 2015, projekt regulácie statickej dopravy z roku 2019, dendrologický prieskum z roku 2017 či ideová štúdia priestoru po bývalej výškovej budove z roku 2020, odkazy na územný plán mesta a manuál Baťovej architektúry a ďalšie.

Výzva na predkladanie ponúk spolu s podrobnými súťažnými podmienkami je zverejnená na portáloch komarch.sk, archinfo.sk a taktiež E-lena.sk, pričom cez posledne menovaný portál prebieha aj elektronická komunikácia súťažiacich s vyhlasovateľom súťaže.

Zdroj: MsÚ Partizánske, komarch.sk, foto: mm, archív redakcie