Mesto Partizánske je po vyše mesiaci od vyhlásenia verejnej výzvy na predkladanie ponúk o krok bližšie k víťaznému návrhu, ktorý predostrie urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a Parku Jana Antonína Baťu.

Cieľom je zodpovedať otázku ako ďalej s priestorom, ktorý sa na námestí otvoril po asanácii výškovej budovy s ohľadom na historický odkaz a moderné funkcie, ktoré má centrum mesta spĺňať. Dvojkolová súťaž, ktorú mesto Partizánske realizuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, má už prvú fázu za sebou. V rámci nej boli prihlásené kolektívy hodnotené odbornou porotou. Prihliadalo sa na ich zloženie a portfólio referenčných projektov, ktoré dokladovalo schopnosť a skúsenosť účastníkov spracovať návrh v požadovanej vysokej kvalite.

namestie snp partizanske batovany
Cieľom je zjednotiť priestor námestia aj s ohľadom na historický odkaz architektúry

Ktoré ateliéry sa venujú centru Partizánskeho?

Kornel Kobák podpredseda Slovenskej komory architektov

Hodnotiaca porota zložená z autorizovaných architektov, krajinných architektov a odborníkov vybrala v závere marca štyri kolektívy postupujúce do druhého kola. Do konca mája musia absolvovať prehliadku riešeného územia, workshop, kde predstavia svoje rozpracované návrhy, a napokon finálne návrhy odovzdajú na ďalšie posúdenie. Ako dopadla prvá časť súťaže, priblížil v rozhovore predseda poroty a 1. podpredseda Slovenskej komory architektov KORNEL KOBÁK.

Väčšina architektonických súťaží býva organizovaná ako jednoetapová anonymná, a teda návrhy architektov zostanú pred porotou v anonymite. V prípade mesta Partizánske tomu tak nie je, uchádzači sú porote známi a vedia aj o sebe navzájom. Je táto súťaž špecifická aj v iných aspektoch?

Táto súťaž návrhov je zaujímavá tým, že sa robí v dvoch kolách. V tom prvom sa záujemcovia prihlasujú v súlade s vypísanými súťažnými podmienkami. Tie definujú, čo musí uchádzač spĺňať, obvykle zvykne byť súčasťou prvého kola aj prvá skica. V tomto prípade bolo prvé kolo zorganizované len na základe referencií. Mesto Partizánske ako vyhlasovateľ súťaže spolu s overovateľom usúdili, že vzhľadom na povahu zadania sa nebudú v prvom kole predkladať ideové návrhy.

Koľko tímov prejavilo záujem o účasť v súťaži?

Do prvého kola sa prihlásilo 22 uchádzačov. Téma baťovskej architektúry a tiež samotné Baťovany majú významné miesto v našej profesii a aj preto sa do takto zameranej súťaže prihlásili nielen lokálni architekti. Sú to aj tímy z rôznych kútov Slovenska a aj dva zahraničné tímy – kombinované. To znamená, že účastníkmi boli zahraniční architekti, ale zároveň mali aj nejakú spoluprácu so slovenskými kolegami. Kvôli charakteru súťaže sa tiež odporúčalo, aby prihlásené tímy mali aj špecialistu – krajinného architekta.

Námestie SNP Partizánske asanácia výškovej
Po vlaňajšej asanácii výškovej budovy sa námestie otvorilo a vznikol rozsiahly kontinuálny priestor. Ten má v budúcnosti podstúpiť komplexnú obnovu

Za bránami súťaže zostali kvalitné tímy

Ako ste uviedli, v prvej fáze ste prihlásených posudzovali na základe ich referencií, a nie podľa predbežných návrhov. Nebolo to o to náročnejšie?

Keď som videl zoznam uchádzačov, bol som veľmi spokojný. Naozaj tá téma je pre architektov, urbanistov a krajinných architektov taká atraktívna, že mesto Partizánske získalo do prvého kola súťaže veľmi kvalitné a renomované tímy. Aj preto bolo pre porotu náročné vybrať v zmysle súťažných podmienok štyri tímy postupujúce do druhého kola. Za bránami súťaže zostali viaceré špičkové ateliéry.

Účelom súťaže je nájsť riešenie, ktoré spomedzi predložených návrhov najlepšie zhmotní požiadavky zadania a následne umožní zadať nadväzujúcu zákazku. Týka sa to územia, ktoré sa člení do dvoch blokov. Blok 1 je vymedzený ulicami Jesenského – Námestie SNP – Nábrežná a blok 2 označuje územie vyhradené ulicami Nádražná – Námestie SNP – Jesenského.

Architektonická súťaž má prvú časť za sebou. Ako by ste z pohľadu predsedu poroty zhodnotili jej doterajší priebeh?

Oceňujem, že aj napriek tomu, že mesto Partizánske nemá veľkú skúsenosť s organizovaním architektonických súťaží, sa túto súťaž podarilo zorganizovať do tejto fázy dobre a kvalitne. A teda aj ten výsledok – tie vybrané štyri tímy sú z odborného hľadiska veľkým prísľubom, že druhé kolo prinesie kvalitné myšlienky a návrhy, ktoré budú môcť byť prínosom pre mesto a bude sa môcť ten víťazný návrh vo finále zrealizovať.

V čom vás zúčastnené tímy oslovili najviac?

Myslím si, že celú porotu príjemne prekvapil záujem renomovaných architektonických tímov, ktorí sa prihlásili do takejto relatívne malej súťaže, čo sa týka výslednej zákazky. Svedčí to o veľkom záujme o tento unikátny mestský priestor a architektonickú a urbanistickú tradíciu, ktorá je zhmotnená v meste Partizánske.

Prihliadali ste pri posudzovaní aj na to, či majú tieto štyri tímy podobné koncepty a spoločné črty, alebo sa jeden od druhého odlišujú?

Porotovanie architektonickej súťaže je taká zvláštna alchýmia. V porote sa zídu kvalitní odborníci a z debaty a hodnotenia z rôznych pohľadov sa vyberajú na základe množstva kritérií víťazné ateliéry. Samozrejme, jednoduchšie pre nás bude posudzovať tímy v tom druhom kole, kde už sú k dispozícii návrhy. A čo sa týka toho, čo prevládne – či jeden názor alebo zmes rôznych názorov, je to od prípadu k prípadu. Stáročná skúsenosť sú súťažami hovorí, že dobrý výsledok a dobré diela vznikajú tam, kde je kvalitná porota, ktorá má voľnosť rozhodovania a kde sa nešpecifikujú dopredu príliš tvrdé kritériá na úkor tvorivosti. Čo sa týka výberu štyroch návrhov, ktoré postúpili do druhého kola, dovolím si tvrdiť, že tímy sú rôznorodé a zaručujú, že na zadanie sa budú pozerať z odlišných uhlov pohľadu. A to je predpoklad, že vzniknú rôznorodé návrhy a riešenia daného územia. Vzhľadom na charakter zadania to považujem za dobrú voľbu.

Rôznorodé, ale vynikajúco “namiešané”

Predstavte nám štyri vybrané kolektívy, ktoré postúpili do druhého kola.

Musím v prvom rade povedať, že tieto tímy sú namiešané vynikajúco. Verím, že budú mať potrebný zápal a kreatívne nápady, aby sa popasovali s ťažkým zadaním, ktoré ich čaká v druhom kole. Vymenujem ich v poradí, ako boli chronologicky prihlasované ich návrhy do súťaže.

1. Kuklica-Smerek architekti

Prvým je relatívne mladý ateliér Kuklica-Smerek architekti, ktorý má kvalitné realizácie a v poslednom období sa úspešne zapája do rôznych architektonických súťaží, ktoré aj vyhráva.

2. GutGut

Druhý výber predstavuje spolupráca troch známych kancelárií, ktorú vedie tím GutGut a ten nie je treba predstavovať odbornej verejnosti. Je to špička v oblasti slovenskej architektúry a laureát mnohých architektonických cien, vrátane Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE ZA AR. V silnej zostave je spolu s nimi ateliér Marko and Placemakers pôsobiaci v Londýne a kancelária 2ka vedená krajinnými architektami Petrom a Ivanou Pasečnými.

3. Plural

Tretím postupujúcim je ateliér Plural, ktorý svojimi prácami a zameraním na európskej úrovni a opäť ide o viacnásobného držiteľa architektonických ocenení. Na súťažnom návrhu bude spolupracovať s ateliérom záhradnej a krajinnej architektúry Ateliér Divo.

4. Atelier Duma – Living gardens

Štvrtým vybraným súťažiacim je Atelier Duma – Living gardens vedený Magdalénou Horňákovou, jednou z najskúsenejších a tiež najproduktívnejších krajinných architektiek, pracujúcou na desiatkach kvalitných slovenských i zahraničných projektoch. Do súťaže idú v spojení s ateliérom Stoa architekti.

Taký milý vianočný darček: 1. miesto v architektonickej súťaži _Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci…

Posted by Atelier DUMA záhradná architektúra on Tuesday, December 22, 2020

 

Viac o architektonickej súťaži si prečítajte v článku Výzva pre architektov: Partizánske vyhlásilo verejnú súťaž na obnovu námestia a parku.

Foto: archív K. Kobáka, archív redakcie, zdroj: IG, FB GutGut, Ateliér Duma, Plural, Kuklica-Smerek architekti