Partizánske chce zrenovovať športovú halu za viac ako 600-tisíc eur

699
špotova hala rekonštrukcia partizanske

Partizánske má v pláne zrekonštruovať Mestskú športovú halu. Reagovalo tak na výzvu Fondu pre podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu.

Tie sa týkajú výstavby, rekonštrukcie či modernizácie športovej infraštruktúry. Účelom je vytváranie priaznivých podmienok nielen pre športovú reprezentáciu, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov či širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Zlepšiť sa má energetická hospodárnosť

Návrh spoluúčasti na projekte Rekonštrukcia športovej haly odobrili mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania v závere marca. Predmetom rekonštrukcie športovej haly sú úpravy súvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. Objekt je jednopodlažný s trojpodlažnou administratívnou časťou zastrešený sedlovou strechou a plochými strechami.

Rekonštrukcia za viac ako 600-tisíc eur

Samospráva dala vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje návrh technického riešenia, zahŕňajúci búracie práce a vybudovanie nových konštrukcií. Ako sa píše vo vestníku, „rekonštrukcia objektu pozostáva z nasledovných prác: zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy, výmena okenných, dverných konštrukcií a starého murovaného komína za nový dvojplášťový antikorový, výmena klampiarskych výrobkov za nové, demontáž jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem.“ Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.

Celková predpokladaná hodnota je vo výške 601 346,42 eura bez DPH. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta predstavuje 50 % z celkových oprávnených nákladov. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 26. apríla. Práce na rekonštrukcii by sa mali začať ešte v tomto roku. Termín dokončenia stavby sa odhaduje na rok 2023.

Foto: mm